Asunto: Consulta previa para o inicio do proceso de restruturación parcelaria.
Zona de restruturación: Moncelos.
Localización: Concello de Abadín Lugo.
Promotor: Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural