8 DE MARZO DE
2024 DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES
CONCURSO DE RELATO CORTO “
LETRAS PARA A IGUALDADE
BASES
O
Centro de Información ás Mulleres do Concello de Mondoñedo (en
adiante, CIM ) con motivo da conmemoración do 8 de marzo como Día
Internacional da Muller , co obxectivo de previr todo tipo de desigualdades, de
sensibilizar e concienciar á cidadanía cara un cambio no modelo de relacións
sociais entre mulleres e homes, organiza e convoca o presente CONCURSO DE
RELATOS CORTOS baixo o nome “ LETRAS PARA A IGUALDADE ” e conforme
ás seguintes
BASES

 1. Participantes
  Poderán participar todos os rapaces e rapazas matriculados nos centros
  educativos do s Concello s de Mondoñedo , Abadín, Lourenzá, A Pastoriza e
  Riotorto nos cursos de quinto e sexto de Primaria, de primeiro a cuarto de
  Educación Secundaria Obrigatoria e primeiro e segundo de Bacharelato durante

o curso 2023 2024 , ambos incluí dos, establecéndose as seguintes categorías:

CATEGORÍA A: alumnado de quinto e sexto de Primaria.

CATEGORÍA B : alumnado de primeiro e segundo de

CATEGORÍA C : alumnado de terceiro e cuarto de

CATEGORÍA D : alumn ado de primeiro e segundo de Bacharelato.

 1. Temática e características dos traballos
  O traballo consistirá nun relato corto, manuscrito, de extensión máxima
  tres páxinas tamaño DIN A4 , por unha soa cara, sen ilustracións.
  A temática será a IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES en
  calquera dos ámbitos da vida (familiar, social, laboral…).
  Só se poderá utilizar o idioma Só se poderá utilizar o idioma galegogalego na realización dos traballos.na realización dos traballos.
  As obras serán inéditas e cada participante As obras serán inéditas e cada participante só poderá presentar un só poderá presentar un único traballoúnico traballo..
 2. Identificación dos traballos
 3. Identificación dos traballos

En páxina aparte, pero unida á obra, En páxina aparte, pero unida á obra, deberán figurar os seguintes datos:deberán figurar os seguintes datos:

– Concurso “Letras para a Igualdade”Concurso “Letras para a Igualdade”

– Nome e apelidos completos do/Nome e apelidos completos do/–a participantea participante

– Categoría na que participaCategoría na que participa

 • Centro educativo e cursoCentro educativo e curso
 1. Lugar e prazo de presentación dos traballos
 2. Lugar e prazo de presentación dos traballos
  Os traballos serán entregados á persoa que o centro escolar designe. A Os traballos serán entregados á persoa que o centro escolar designe. A data máxima para presentar os traballos é odata máxima para presentar os traballos é o venres 1 de marzo de 2024venres 1 de marzo de 2024, , incluído, data a partir da cal serán recollidos por persoal do CIM.incluído, data a partir da cal serán recollidos por persoal do CIM.
 3. Premios
 4. Premios
  Haberá Haberá dous premiosdous premios por cada categoría, reservándose o xurado o por cada categoría, reservándose o xurado o dereito de declarar deserto algún dos premios no caso de que os traballos dereito de declarar deserto algún dos premios no caso de que os traballos presentados non alcancen o nivel suficiente.presentados non alcancen o nivel suficiente.
  Os premios consistirán en:
  Os premios consistirán en:
  CATEGORÍA A:

CATEGORÍA A:

– Primeiro premio: Lote de libros e material Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA B:

CATEGORÍA B:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA C:

CATEGORÍA C:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA D:

CATEGORÍA D:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
 1. Xurado. Deliberación e fallo do concurso
 2. Xurado. Deliberación e fallo do concurso
  O xurado estará composto por representantes dos Concellos O xurado estará composto por representantes dos Concellos participantes, podendo ser tanto persoal político como persoal técnico.participantes, podendo ser tanto persoal político como persoal técnico.
  O xurado reunirase para deliberar no lugar, data e hora en que libremente O xurado reunirase para deliberar no lugar, data e hora en que libremente decidan. decidan. O fallo do concurso farase público o día 15 de marzo de 2024O fallo do concurso farase público o día 15 de marzo de 2024 a a través dos medios habituais (prensa, redes sociais, edictos…) e comunicarase través dos medios habituais (prensa, redes sociais, edictos…) e comunicarase aos gañadores ou gañadoras aos gañadores ou gañadoras a través dos centros escolares aos que pertenzana través dos centros escolares aos que pertenzan. . A decisión do xurado é inapelable.A decisión do xurado é inapelable.
  A entrega de premios será A entrega de premios será no día, hora e lugar que se concrete cos no día, hora e lugar que se concrete cos centros escolares e premiados/centros escolares e premiados/–as, en función da súa dispoñibilidade, as, en función da súa dispoñibilidade, preferentemente o preferentemente o sábado 23 de marzo de 2024sábado 23 de marzo de 2024..
 3. Propiedade das obras
 4. Propiedade das obras
  As obras presentadas, pola mera participación no concurso, As obras presentadas, pola mera participación no concurso, pasarán a pasarán a ser propiedade do Concello de Mondoñedoser propiedade do Concello de Mondoñedo, podendo, a partir do momento do , podendo, a partir do momento do fallo, proceder á súa exposición, publicación ou utilización en materiais e eventos fallo, proceder á súa exposición, publicación ou utilización en materiais e eventos do Concello.do Concello.
  No caso de que algún dos participantes desexe recuperar a obra No caso de que algún dos participantes desexe recuperar a obra presentada, deberá facelo no presentada, deberá facelo no prazo máximo de un mesprazo máximo de un mes dirixindo escrito ao dirixindo escrito ao Concello de Mondoñedo.Concello de Mondoñedo.
 5. Aceptación das bases
 6. Aceptación das bases
  A participación neste concurso supón a plena aceptación destas bases e A participación neste concurso supón a plena aceptación destas bases e do fallo do xurado. Calquera traballo que non cumpra cos requisitos establecidos do fallo do xurado. Calquera traballo que non cumpra cos requisitos establecidos será inmediatamente descualificado.será inmediatamente descualificado.
 7. Financiamento da acción
 8. Financiamento da acción
  Esta acción está financiada con cargo aos fondos recibidos do Pacto de Esta acción está financiada con cargo aos fondos recibidos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero a través do Ministerio de Igualdade.Estado contra a violencia de xénero a través do Ministerio de Igualdade.