8 DE MARZO DE
2024 DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES
CONCURSO “
DEBUXANDO EN IGUALDADE
BASES
O
Centro de Información ás Mulleres do Concello de Mondoñedo (en
adiante, CIM ) con motivo da conmemoración do 8 de marzo como Día
Internacional da Muller , co obxectivo de previr todo tipo de desigualdades, de
sensibilizar e concienciar á cidadanía cara un cambio no modelo de relacións
sociais entre mulleres e homes, organiza e convoca o presente CONCURSO DE
DEBUXO INFANTIL E XUVENIL baixo o nome “ DEBUXANDO EN
IGUALDADE ” e conforme ás seguintes
BASES

 1. Participantes
  Poderá participar o alumnado matriculado nos centros educativos do s
  Concello s de Mondoñedo , de Abadín, Lourenzá, A Pastoriza e Riotorto en
  calquera dos cursos de Primaria, E SO e Bacharelato durante o curso 2023 2024 ,

ambos incluídos , establecéndose as seguintes

CATEGORÍA A: alumnado de primeiro e segundo de Primaria.

CATEGORÍA B: alumnado de terceiro e cuarto de Primaria.

CATEGORÍA C: alumnado de quinto e sexto de Primaria.

CATEGORÍA D: alumnado de primeiro e segundo de ESO.

CATEGORÍA E: alumnado de terceiro e cuarto de ESO.

CATEGORÍA F: alumnado de primeiro e segundo de Bacharelato.
2.
Temática e características dos traballos
O traballo consistirá nun debuxo en soporte cartolina de tamaño mínimo
DIN A4 e máximo DIN A3 , podendo utilizarse todo tipo de técnica e sen
limitación de número de cores.
A temática será a IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES en
calquera dos ámbitos da vida (familiar, social, laboral…).
calquera dos ámbitos da vida (familiar, social, laboral…).
As obras serán inéditas e cada participante As obras serán inéditas e cada participante só poderá presentar un só poderá presentar un único traballoúnico traballo..
No caso de que a obra leve incluído un No caso de que a obra leve incluído un sloganslogan ou lema, este deberá ir ou lema, este deberá ir redactadredactado o en en idioma galegoidioma galego..

 1. Identificación dos traballos
 2. Identificación dos traballos

No No reverso da obrareverso da obra deberán figurar os seguintes datos:deberán figurar os seguintes datos:

– Concurso “Debuxando en Igualdade”Concurso “Debuxando en Igualdade”

– Nome e apelidos completos do/Nome e apelidos completos do/–a participantea participante

– Categoría na que participaCategoría na que participa

 • Centro educativo e cursoCentro educativo e curso
 1. Lugar e prazo de presentación dos traballos
 2. Lugar e prazo de presentación dos traballos
  Os traballos serán entregados á persoa que o centro escolar designe. A Os traballos serán entregados á persoa que o centro escolar designe. A data máxima para presentar os traballos é odata máxima para presentar os traballos é o venresvenres 11 de marzo de de marzo de 20242024, , incluído, data a partir da cal serán recollidos por persoal do CIM.incluído, data a partir da cal serán recollidos por persoal do CIM.
 3. Premios
 4. Premios
  Haberá Haberá dous dous premiospremios por cada categoría, reservándose o xurado o por cada categoría, reservándose o xurado o dereito de declarar deserto algún dos premios no caso de que os traballos dereito de declarar deserto algún dos premios no caso de que os traballos presentados non alcancen o nivel suficiente.presentados non alcancen o nivel suficiente.
  Os premios consistirán en:
  Os premios consistirán en:
  CATEGORÍA A:

CATEGORÍA A:

– Primeiro premio: Lote de libros e Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA B:

CATEGORÍA B:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA C:

CATEGORÍA C:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA D:

CATEGORÍA D:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA E:

CATEGORÍA E:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
  CATEGORÍA F:

CATEGORÍA F:

– Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.Primeiro premio: Lote de libros e material escolar.

 • Segundo premio: Lote de libros e material escolar.Segundo premio: Lote de libros e material escolar.
 1. Xurado. Deliberación e fallo do concurso
 2. Xurado. Deliberación e fallo do concurso
  O xurado estará composto por O xurado estará composto por representantes dos Concellos representantes dos Concellos participantes, podendo ser tanto persoal político como persoal técnico.participantes, podendo ser tanto persoal político como persoal técnico.
  O xurado reunirase para deliberar no lugar, data e hora en que libremente O xurado reunirase para deliberar no lugar, data e hora en que libremente decidan. decidan. O fallo do concurso farase público o día O fallo do concurso farase público o día 1515 de marzo de de marzo de 20242024 a a través dos medios habituais (prensa, redes sociais, edictos…) e comunicarase través dos medios habituais (prensa, redes sociais, edictos…) e comunicarase aos gañadores ou gañadorasaos gañadores ou gañadoras a través dos centros escolares aos que pertenzana través dos centros escolares aos que pertenzan. . A decisión do xurado é inapelable.A decisión do xurado é inapelable.
  A entrega de premios será A entrega de premios será no día, hora e lugar que se concrete cos no día, hora e lugar que se concrete cos centros escolares e premiados/centros escolares e premiados/–as, en función da súa dispoñibilidade, as, en función da súa dispoñibilidade, preferentemente o preferentemente o sábado sábado 2323 de marzo de de marzo de 20242024..
 3. Propiedade das obras
 4. Propiedade das obras
  As obras presentadas, pola mera participación no concurso, As obras presentadas, pola mera participación no concurso, pasarán a pasarán a ser propiedade do Concello de Mondoñedoser propiedade do Concello de Mondoñedo, podendo, a partir do momento do , podendo, a partir do momento do fallo, proceder á súa exposición, publicación ou utilización en materiais e eventos fallo, proceder á súa exposición, publicación ou utilización en materiais e eventos do Concello.do Concello.
  No caso de que algún dos participantes desexe recuperar a obra No caso de que algún dos participantes desexe recuperar a obra presentada, deberá facelo no presentada, deberá facelo no prazo máximo de un mesprazo máximo de un mes dirixindo escrito ao dirixindo escrito ao Concello de Mondoñedo.Concello de Mondoñedo.
 5. Aceptación das bases
 6. Aceptación das bases
  A participación neste concurso A participación neste concurso supónsupón a plena aceptación destas bases e a plena aceptación destas bases e do fallo do xurado. Calquera traballo que non cumpdo fallo do xurado. Calquera traballo que non cumprra cos requisitos establecidos a cos requisitos establecidos será inmediatamente será inmediatamente descualificadodescualificado..
 7. Financiamento da acción
 8. Financiamento da acción
  Esta acción está financiada con Esta acción está financiada con cargo aos fondos recibidos cargo aos fondos recibidos do Pacto de do Pacto de Estado contra a violencia de xénero a través do Ministerio de Igualdade.Estado contra a violencia de xénero a través do Ministerio de Igualdade.