COMPOSICIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

O Pleno está composto polos 11 concelleiros que conforman a Corporación Municipal de Abadín, sendo presidido polo Alcalde.


As funcións do Pleno son, entre outras, as de exercer o control e fiscalización dos órganos de goberno, tomar os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipales, determinar os recursos propios de carácter tributario, aprobar e modificar os presupostos, dispoñendo dos gastos en asuntos da súa competencia e aprobar as contas, asi como tamén, aprobar os instrumentos de planeamento nos términos previstos na lexislación urbanística galega, os regulamentos orgánicos, as ordenanzas e as formas de xestión dos servizos e expedientes de municipalización.


CORPORACIÓN MUNICIPAL

Total de partidos: 3

PARTIDO POPULAR (9)

- D. José María López Rancaño

- Dna. María Begoña Gaute Verdes

- Dna. Ana María Martínez Neira

- D. Magín Rus González

- Dna. Patricia Fraga Requeijo

- D. Germán Ramil Souto

- D. José Ramón Ramil Verdes

- Dna. María Antonia López Rivas

- D. Ramiro López Maseda

PSDEG-PSOE (1)

- D. Pablo Díaz López

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (1)

- D. Manuel Regal Ledo


Os Plenos celebranse, bimensualmente, o último venres do correspondente mes, en sesión ordinaria ás 15:00 horas. No caso de coincidir con festivos, celebraranse o anterior día hábil.

Secretaria da Corporación: Dna. María del Carmen Rábade Teijeiro.